Menu

Vedtægter

Love for Hammerum Idrætsforening

Foreningens navn er: Hammerum Idrætsforening. Foreningens hjemsted er: Herning kommune

§1.

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Medlemskab

§2.

Som aktive og passive medlemmer kan optages såvel børn som voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller til en af bestyrelsen valgt person, og optagelse kan kun nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsen stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges på den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.

§3.

Medlemskabet er gyldigt, når kontingent er betalt. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Sker indmeldelse efter sæsonstart, kan bestyrelsen bevilge nedsat kontingent.

Er et medlem i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen med 7 dages skriftligt varsel ekskludere medlemmet. En sådan sag kan ikke forelægges for generalforsamlingen, idet medlemmet normalt kan optages igen, når restancen er betalt.

§4.

Udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, idet kontingent betales lige til udmeldelsesdatoen, ellers er udmeldelsen ugyldig.

§5.

Et medlem kan af et flertal på 2/3 af bestyrelsen ekskluderes, når særlige forhold giver anledning dertil. Medlemmet skal først have lejlighed til at udtale sig, ligesom en eksklusion kan forelægges på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§6.

Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, som gennem mere end 10 år har været til uvurderlig hjælp for foreningen, og gennem en uegennyttig indsats har fremmet foreningens formål, til æresmedlemmer.

Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Bestyrelsen

§7.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 8 bestyrel-sesmedlemmer. Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsesposterne vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal af-går/vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, og der på ulige årstal afgår/vælges 4 bestyrel-sesmedlemmer.

§8.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Skriftlig dagsorden skal angives og skal tilsendes alle bestyrelsesmedlemmer senest 2 dage før mødetidspunkt.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 5 eller flere medlemmer incl. formanden eller næstformanden er tilstede. Dagsordenforslag, der afstedkommer afstemning, afgøres ved simpelt flertal (over 50 %). Ved personvalg skal eventuel afstemning være skriftlig. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i hans fraværelse den fungerende formands, stemme udslaget.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Regnskab og revision

9.

Foreningens regnskabsår går fra den 1. november til 31. oktober. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 revisorer, der ikke må være be-styrelsesmedlemmer. Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Generalforsamlingen

10.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i november eller december måned. Generalforsamlingen indvarsles og bekendtgøres i den lokale dags- og ugepresse mindst 14 dage før dens afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afgives skriftligt og være formanden i hænde senest 72 timer før dens afholdelse.

§11.

Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af revideret regnskab
3. Behandling af forslag
4. Valg af a. bestyrelsesmedlemmer (4/5) b. suppleanter (2) c. revisorer (2) + revisorsuppleant (1)
5. Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal (over 50 %), dog jf. § 13 og 14. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Medlemmer i ungdoms-afdelingen har stemmeret gennem deres forældre, dog således, at en familie maksimalt kan have én stemme, uanset antallet af ungdomsmedlemmer. Der tilkommer hver stemmeberettiget en stemme.

Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Under punktet "Eventuelt" kan der således ikke foretages afstemninger. Valgbar til bestyrelsen er enhver, som er fyldt 18 år. Afstemning sker skriftligt, såfremt blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

§12.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/6 af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forsalg til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. For ekstra-ordinære generalforsamlinger gælder i øvrigt samme regler som for ordinære gene-ralforsamlinger.

Lovændringer

§13.

Til ændring af foreningens love kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalfor-samlingen, kan lovændringsforslaget vedtages på den følgende ekstraordinære eller ordinære generalforsamling, uanset antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Dog kræves stadig stemmetilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§14.

Til opløsning af foreningen kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer. Er 2/3 ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan opløsningen vedtages på den følgende ekstraordinære eller ordinære generalforsamling, uanset antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer. Dog skal mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemme for opløsningen. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Hammerum-Gjellerup.

Tegning – Hæftelse

§15.

Foreningens midler forvaltes og administreres af bestyrelsen. Foreningen tegnes af formanden. Ved køb, salg eller pantsætning af den samlede bestyrelse.

Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Hammerum, den 4. november 1985

Luk